สมาชิกสมาคม

 1. วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Engineering Institute of Thailand Under H.M. The King's Patronage  
 1. แพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Medical Association of Thailand  
 1. สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Science Society of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King  
 1. สมาคมวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

 

 1. เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Pharmaceutical Association of Thailand Under Royal Patronage  
 1. ทันตแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Dental Association of Thailand Under the Patronage of H.M. the King  
 1. สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Mathematical Association of Thailand Under the Patronage of His Majesty the King  
 1. สัตวแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Thai Veterinary Medical Association Under Royal Patronage  
 1. สภาอุตสากรรมแห่งประเทศไทย
The Federation of Thai Industries  
 1. สมาคมการบรรจุภัณฑ์ไทย
The Thai Packaging Association  
 1. สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย
Geological Society of Thailand  
 1. สมาคมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Computer Association of Thailand Under the Royal Patronage of His Majesty the King
 1. สมาคมวิจัยวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย
 1. สมาคมฟิสิกส์ไทย
 1. สมาคมภูมิศาสตร์แห่งประเทศไทย
Geographical Association of Thailand  
 1. สมาคมเคมีแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
Chemical Society of Thailand Under the Patronage of Professor Dr. HRH Princess Chulabhorn Walailak  
 1. สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
Nutrition Association of Thailand Under the Patronage of HRH Princess Maha-Chakri Sirindhorn  
 1. สมาคมพิษวิทยาแห่งประเทศไทย
Thai Society of Toxicology  
 1. สมาคมพันธุศาสตร์แห่งประเทศไทย
Genetics Society of Thailand  
 1. มาคมนิวเคลียร์แห่งประเทศไทย
Nuclear Society of Thailand  
 1. สมาคมโทรคมนาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
The Telecommunic ations Association of Thailand Under the Royal Patronage  
 1. สมาคมเภสัชวิทยาแห่งประเทศไทย
The Pharmacologica land Therapeutic Society of Thailand  
 1. สมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย
The Food Science and Technology Association of Thailand  
 1. สรีรวิทยาสมาคมแห่งประเทศไทย
Physiological Society of Thailand  
 1. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
Environmental Engineering Association of Thailand  
 1. สมาคมโพลิเมอร์แห่งประเทศไทย
Polymer Society of Thailand  
 1. สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพแห่งประเทศไทย
Thai Society for Biotechnology  
 1. สมาคมวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งประเทศไทย
Science Technology and Innovation Association of Thailand  
 1. สมาคมมาตรวิทยาแห่งประเทศไทย
Metrology Society of Thailand  
 1. สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
Technology Promotion Association (Thailand-Japan)  
 1. สมาคมการทดสอบโดยไม่ทำลายแห่งประเทศไทย
Thai Society for Nondestructive Testing  
 1. สมาคมนาโนเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
Nano Technology Association of Thailand