สภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท)

ชั้น 6 ห้อง 604 อาคารพระจอมเกล้า สำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ถนนพระรามที่ 6 เขตราชเทวี กทม. ๑๐๔๐๐

โทรศัพท์ . ๐๒ – ๓๕๔๑๖๓๓๑ โทรสาร. ๐๒ – ๓๕๔๑๖๓๒

E - mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.