เกี่ยวกับสมาคม


    กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ก่อตั้งสภาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (สสวทท) ตั้งแต่แผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 เมื่อปี พ.ศ. 2528 ได้มีการจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในปี พ.ศ. 2531 และได้เริ่มทำกิจกรรมร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาตลอด

    ก่อตั้งขึ้นเพื่อต้องการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานของสมาคมหรือองค์การเอกชนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสนับสนุนการร่วมมือระหว่างสมาคมหรือองค์การเอกชนที่เป็นสมาชิก และมีการประสานงานกับภาครัฐบาล รวมทั้งเสนอแนะรัฐบาลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การดำเนินงาน และการใช้ประโยชน์ของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนส่งเสริมสถานภาพและสมรรถภาพทางวิชาชีพ รวมทั้งเป็นศูนย์กลางการติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ทั้งสมาคมและองค์การเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดหางานวิจัยงานพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะแก่สถาบันต่างๆ ตลอดจนให้บริการสังคมโดยใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อีกทั้งเสนอแนะนโยบายด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อรัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง